søndag 27. april 2008

Norskt EU-medlemskap?


I mange år nå er det blitt diskutert om Norge burde bli medlem av EU. Også på Krfu-konferansen var dette et av temane. Vi hadde besøk av Ungdom mot EU (tore Syvert Haga) og Europeisk Ungdom (Liselotte Lunde) og begge la fram sine synspunkter. Dette var veldig interresant siden jeg visste lite om saken og begge var flinke og sakelige i sine korte foredrag. Nå skal jeg legge ut noen argumenter for og noen i mot:

Argumenter for Norskt EU-medlemskap (tatt fra jasiden.no):

1. Demokrati - er din rett til å være med å påvirke beslutninger som påvirker deg selv. De fleste beslutninger som blir tatt i EU angår oss. Gjennom EØS-avtalen må vi rette oss etter vedtak fattet i EU. For å ha innflytelse og påvirkning over vår hverdag må vi være der beslutningene fattes. Bare medlemskap gir medbestemmelse. EU sikrer også rettigheter for den enkelte borger og for minoritetsgrupper som ellers ikke ville vært innført i mange av EUs medlemsland. I en tid med stadig sterkere amerikanisering og globalisering er EU også den sterkeste forsvarer av europeisk kultur.

2. Samarbeid - er når du går sammen med andre for å løse problemer og møte utfordringer. I tiden etter den andre verdenskrig var det det økonomiske samarbeidet som brakte Europa på fote igjen med økt velstand og velferd for innbyggerne. Etterhvert omfatter EU-samarbeidet stadig flere politiske felter. I EU påtar medlemslandene seg både rettigheter og plikter. Det er ikke mulig å velge bare de elementene som man selv har fordel av. I vår tid trenger vi nye politiske institusjoner som kan hamle opp med utfordringene fra globaliseringen. EU er en slik institusjon.

3. Sikkerhet - er din rett til å leve i fred uten frykt for krig, kriminalitet eller ødeleggelse av miljøet. Miljøproblemene kjenner ikke landegrenser. EU har en bærekraftig utvikling som ett av sine fremste mål. I EU avgjøres miljøspørsmål ved flertallsavgjørelser. Dermed kan ikke sinkene i Europa få bestemme over miljøpolitikken slik tilfellet er i FN. EU en garantist for et grønt og bærekraftig Europa. Samtidig har EU vært av avgjørende betydning for at gamle fiender i Europa har holdt fred med hverandre og utviklet et forpliktende samarbeid i alle årene som har gått siden andre verdenskrig. De siste årene har EU også samordnet sine krefter i kampen mot kriminalitet.

4. Solidaritet - er når du tenker lenger enn din egen lommebok. EUs utvidelse østover er det største solidaritetsprosjektet i Europas historie. Fram til 1989 ble befolkningen i Øst-Europa undertrykt av kommunistiske regimer. EU-medlemskap vil styrke deres nyvunne demokrati og sikre velferden. EU er også opptatt av andre områder av verden. De 48 fattigste landene i verden får nå tollfri adgang til EUs indre marked for sine varer. Slik bidrar EU til velferdsutvikling i sør. (Dette er egenltlig ikke helt riktig, for når EU åpner for fri toll for nesten alle land vil også der rike landene få fri tilgang til markedene. Da vil ikke de fattigste landene klare å konkurrere med varene fra de rikere landene, og tiltaket vil ikke ha noen nytte. Dessuten vil bistandspengene som Norge vil gi gjennom EU bare gå til fattige land i Europa og ikke andre u-land som kanskje trenger det mer.)


Argumenter imot (Skrevet av Helle Hagenau):
1. Kampen mot EU er en kamp for folkestyre. Vi vil styre vår egen hverdag og forme vår egen framtid. Hvis vi går med i EU aksepterer vi at EUs lover går foran Grunnloven og alle andre norske lover. EU beveger sig mot å bli en føderasjon, en superstat. Det lages felles regler på flere og flere områder, uavhengig av de stor forskjellene i kultur, språk, klima, næringsgrunnlag og politisk tradisjon. Medlemslandene blir i stadig sterkere grad underlagt de overnasjonale unionsorganene. Slik flyttes makten lenger bort fra de som beslutningene angår, bort fra folk flest.

2. I EU blir lovene vedtatt at Ministerrådet som ikke er et folkevalgt organ, men består av en statsråd fra hvert medlemsland. Rådet fatter vedtak bak lukkede dører uten at vælgerne har innsyn i beslutningsprosessen. Det står ikke ansvarlig overfor noe folkevalgt organ, verken i EU eller medlemsstatene. Miunisterrådet kan heller ikke stilles til ansvar eller kaster af velgerne i EU. Dette bryter med grunnleggende demokratiske prinsipp.

3. Vi må sikre våre etterkommere et levende miljø. EU setter hensynet til markedskreftene foran hensynet til miljøet og folks helse og derfor er ikke EU et egnet redskap til å løse miljøproblemerne. EUs økonomiske politikk og det indre marked gir mer forurensning og utarmer naturressursene. Norge fører ikke i dag en miljøpolitikk til etterfølgelse på alle områder, men som EU-medlem ville vi miste muligheten til å stille strengere miljøkrav og være foregangsland i miljøpolitikken.

4. Vi må redusere forskjellen i levekår mellom folkegrupper innad i land og mellom land. EU viser ingen evne til å løse disse problemene, men bidrar tvert imot til å forsterke dem. Innad i EU øker forskjellene mellom folk og det er høy arbeidsledighet. EU er først og fremmest en konstruksjon som skal sikre økonomisk vekst i EU. Den internasjonale solidariteten må vike for dette målet. Som et lite og selvstendig land har Norge særlige forutsetninger for å spille en aktiv meglerrolle i internasjonale konflikter. EU-medlemskap vil begrense denne muligheten.

5. EUs pengeunion (ØMU) legger gjennom den såkaldte vekst- og stabilitetspakten klare føringer på nasjonal budsjettpolitikk. Her forplikter landene seg blandt annet til ikke å ha budsjettunderskudd som overstiger tre prosent av BNP. Rentenivået skal ikke lenger bestemmes nasjonalt, men derimot av en felles sentralbank som skal være uavhengig av politiske styringssignal. Dette er alvorlige inngrep i det enkelte land sin økonomiske handlefrihet.

Jeg havnet på nei-sida, selv om det også var mange gode argumenter for. Men alt i alt tror jeg det er best for Norge å ikke melde seg inn. (Dette mener også KRFu hvis noen lurte). Men hva synes du? Svar på spørreundersøkelsen til venstre <--

3 kommentarer:

Elisabeth N.J sa...

Du imponerer =)
Virkelig bra skrevet! Fikk du med deg alt det der gjennom foredragene på Vårkonferansen?

Marit sa...

Hehe, nei kan ikke ta all æren for denne artikkelen selv. Fant argumentene på en annen side og tok dem, syntes de var veldig gode og seriøse og oppsumerte argumentene godt. Lignet veldig på de argumentene som står i samfunnsfagboka jeg har i år. Det var meningen å legge ut kilden, men ser ut til at jeg ikke gjorde det likevel. Gjør det nå:P

Sondre sa...

nå kan du lese blogginnlegget ditt på krfu.no/hordaland
ligger under hardanger krfu